Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 41 + 42 xuất bản ngày 30-06-2017: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-06-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình có yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đánh giá tác động môi trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 05 đến trang 12)
27-06-2017 Quyết định số 2267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch cấp nước đô thị và khu công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2035. (từ trang 13 đến trang 18)
28-06-2017 Quyết định số 2296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện về Quy định tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 19 đến trang 29)
12-06-2017 Quyết định số 2096/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt danh mục công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2017 để thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác. (từ trang 30 đến trang 31)
16-06-2017 Quyết định số 2152/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 32 đến trang 35)
16-06-2017 Quyết định số 2153/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. (từ trang 36 đến trang 44)
16-06-2017 Quyết định số 2154/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. (từ trang 45 đến trang 48)
19-06-2017 Quyết định số 2159/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên năm 2017. (từ trang 49 đến trang 56)
19-06-2017 Quyết định số 2164/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 57 đến trang 60)
19-06-2017 Quyết định số 2165/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức trích "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. (từ trang 61 đến trang 64)
19-06-2017 Quyết định số 2166/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức trích "Bản sao y bản chính" theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. (từ trang 65 đến trang 68)
19-06-2017 Quyết định số 2176/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh là đô thị loại V. (trang 69)
20-06-2017 Quyết định số 2178/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2025 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 70 đến trang 71)
20-06-2017 Quyết định số 2190/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 Vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, huyện Phù Cát. (từ trang 72 đến trang 74)
22-06-2017 Quyết định số 2206/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách nội trú năm 2016 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 75 đến trang 77)
23-06-2017 Quyết định số 2239/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2022. (từ trang 78 đến trang 79)
26-06-2017 Quyết định số 2243/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất ở tổ chức ngày 10/6/2017 tại Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định. (từ trang 80 đến trang 81)
26-06-2017 Quyết định số 2251/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ giống cây trồng để khắc phục hậu quả do các đợt mưa lớn đầu năm 2017 gây ra trên địa bàn tỉnh. (từ trang 82 đến trang 85)
28-06-2017 Quyết định số 2284/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. (từ trang 86 đến trang 87)
28-06-2017 Quyết định số 2291/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020. (từ trang 88 đến trang 89)
28-06-2017 Quyết định số 2292/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định dưới hình thức trích "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. (từ trang 90 đến trang 92)
28-06-2017 Quyết định số 2293/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm Bình Định năm 2017. (từ trang 93 đến trang 96)
28-06-2017 Quyết định số 2294/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và Công nghệ năm 2017. (từ trang 97 đến trang 101)
28-06-2017 Quyết định số 2298/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thành Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. (từ trang 102 đến trang 103)
24,155,335 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner