Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 59 + 60 xuất bản ngày 10-10-2017: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-09-2017 Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô. (từ trang 04 đến trang 05)
15-09-2017 Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất, mức giao đất ở cho hộ gia đình để thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 06 đến trang 09)
21-09-2017 Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 10 đến trang 21)
21-09-2017 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 22 đến trang 27)
28-09-2017 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 28 đến trang 41)
20-09-2017 Quyết định số 3468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020. (từ trang 42 đến trang 48)
22-09-2017 Quyết định số 3492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Định. (từ trang 49 đến trang 51)
25-09-2017 Quyết định số 3518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt năm 2017, trên địa bàn tỉnh. (từ trang 52 đến trang 59)
27-09-2017 Quyết định số 3562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ. (từ trang 60 đến trang 65)
27-09-2017 Quyết định số 3569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 66 đến trang 73)
02-10-2017 Quyết định số 3644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 74 đến trang 81)
04-10-2017 Quyết định số 3686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 82 đến trang 86)
14-09-2017 Quyết định số 3403/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ. (từ trang 87 đến trang 88)
22-09-2017 Quyết định số 3489/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2017. (từ trang 89 đến trang 95)
22-09-2017 Quyết định số 3510/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018. (từ trang 96 đến trang 97)
27-09-2017 Quyết định số 3570/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. (từ trang 98 đến trang 108)
27-09-2017 Quyết định số 3572/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 109 đến trang 111)
29-09-2017 Quyết định số 3624/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp của tỉnh Bình Định. (từ trang 112 đến trang 114)
27-09-2017 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý và chấn chỉnh tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 115 đến trang 119)
24,155,436 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner